Conference Archive

Check all Methodology and Archaeometry conferences

1st scientific conference Methodology and Archaeometry
28th and 29th November 2013.

Četvrtak, 28. 11. 2013.
9:00 - 9:10 Uvodna riječ
Aleksandar Durman Odsjek za arheologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Session 1
CHAIR: Ina Miloglav
9:20 - 9:35
Andreja Kudelić (1), Filomena Sirovica (2) & Dinko Tresić Pavičić (3) - Reljefne značajke nizinskih područja kao indikatori arheološkog potencijala
(1) Institut za arheologiju, Zagreb;
(2) Bartolići 6, Zagreb;
(3) Kaducej d.o.o., Spli
Abstract >>
9:35 - 9:50
Filomena Sirovica - Razmatranje potencijalnih indikatora znanstvene vrijednosti arheološkog zapisa
Bartolići 6, Zagreb
Abstract >>
9:50 - 10:05
Tino Leleković - Uporaba digitalnih baza podataka u stvaranju topografske karte rimskog nalazišta - Problemi i prednosti
Odsjek za arheologiju, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb
Abstract >>
10:05 - 10:15
- RASPRAVA

10:15 – 10:25 PAUZA
Session 2
CHAIR: -
10:25 - 10:40
Domagoj Tončinić (1) & Branko Mušič (2) - Geofizička istraživanja na području rimskog vojnog logora Tilurija u 2013. god.
(1) Odsjek za arheologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu;
(2) Oddelek za arheologijo, Filozofska
fakulteta, Univerza v Ljubljani
Abstract >>
10:40 – 10:55
Branko Mušič (1), Igor Medarič (2), Katrijn Dirix (3), Jeroen Poblome (4) & Matjaž Mori (5) - Geofizička i geokemijska prospekcija na području antičkih gradova na primjeru Sagalassosa u Turskoj
(1) Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani;
(2) Dunajska c. 17, Ljubljana;
(3) Department of Earth and Environmental Sciences, University of Leuven;
(4) Sagalassos Archaeological
Research Project, University of Leuven;
(5) Hrastje 65,Limbuš
Abstract >>
10:55 – 11:10
Branko Mikušić - Kompjuterska aplikacija ‘Arheos’ za vođenje arheološke terenske dokumentacije
Brestovec Orehovečki 20
Abstract >>
11:10 – 11: 25
Zrinka Šimić-Kanaet & Danijela Roksandić - Digitalizacija podataka u obradi keramičkog materijala (primjer antičke keramike)
Odsjek za arheologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Abstract >>
11:25 - 11:35
- RASPRAVA

11:35 - 11:45 PAUZA
Session 3
CHAIR: Jacqueline Balen
11:45 - 12:00
Aleksandra Bugar - Arheometrija u službi arheologije – mjerljiv doprinos arheološkoj interpretaciji
Muzej grada Zagreb
Abstract >>
12:00 - 12:15
Sara Mareković (1)& Renata Šoštarić (2) - Usporedba utjecaja flotacije i vlažnog ispiranja preko sita na karbonizirane biljne ostatke nekih žitarica i mahunarki
Biološki odsjek, Botanički zavod, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Abstract >>
12:15 - 12:30
Katarina Gerometta (1), Ivor Karavanić (2) & Giovanni Boschian (3) - Mikromorfologija u arheologiji
(1) Odsjek za povijest, Odjel za humanističke znanosti, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli;
(2) Odsjek za
arheologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu;
(3) Dipartimento di Biologia, Universitá di Pisa
Abstract >>
12:30 - 12:45
Marta Mileusnić - Arheometrija keramike i mineralogija glina
Zavod za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine, Laboratorij za analizu geoloških materijala,
Rudarsko geološko naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Abstract >>
12: 45 - 12:55
- RASPRAVA

12:55 - 13: 05 PAUZA
Session 4
CHAIR: -
13:05 – 13:20
Hrvoje Posilović (1) & Katarina Kos (2) - Ravnoteža između minerala i okoliša - Ključ za tumačenje promjena na materijalima
(1) Hrvatski geološki institut;
(2) GeoSvijet, Zagreb
Abstract >>
13:20 – 13:35
Ivana Ožanić Roguljić (1) & Goranka Lipovac Vrkljan (2) - Arheometrijski rezultati analiza sirovine i struktura keramičkog posuđa i predmeta iz radionice Seksta Metilija Maxima (Crikvenica)
Institut za arheologiju, Zagreb
Abstract >>
13:35- 13:50
Hrvoje Kalafatić (1) & Marija Mihaljević (2) - Preko granica tipologije – analiza brončanodobnih keramičkih oblika s obzirom na ritualnu ili svakodnevnu upotrebu
(1) Institut za arheologiju, Zagreb;
(2) Gradski Muzej Nova Gradiška
Abstract >>
13:50- 14:05
Jasna Vuković - Procedure pečenja vinčanske keramike: rekonstrukcija neolitske tehnologije putem eksperimenta
Odeljenje za arheologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beograd
Abstract >>
14:05 - 14:20
- ZAVRŠNA RASPRAVA

Afternoon program:

18:00
Stručno vodstvo kroz konzervatorsko-restauratorsku radionicu Arheološkog muzeja u
Zagrebu i muzejski depo

20:00
Otvorenje izložbe „Let u prošlost: ptice u arheološkoj baštini“ u Arheološkom muzeju
u Zagrebu

Petak, 29. 11. 2013.
Session 1
CHAIR: Rajna Šošić Klindžić
9:00 – 9:15
Ana Solter (1) & Dubravko Gajski (2) - 3D skeniranje izabranih predmeta A kategorije iz fundusa Arheološkog muzeja u Zagrebu
(1) Arheološki muzej u Zagrebu;
(2) Zavod za fotogrametriju i daljinska istraživanja, Geodetski fakultet, Sveučilišta u Zagrebu
Abstract >>
9:15 – 9:30
Maja Grgurić - 3D laserski skener na arheološkom terenu
Vektra d.o.o., Varaždin
Abstract >>
9:30 – 9:45
Darja Grosman - 2D, 3D, 4D. Pogled koji se mijenja
Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Abstract >>
9:45 – 10:00
Sara Popović - Starogradsko polje od zračne fotografije do 3D modela: kako nadzirati kulturni krajolik?
D. Gervaisa 1, Zagreb
Abstract >>
10:00 -10:10
- RASPRAVA

10:10 – 10:20 PAUZA
Session 2
CHAIR: -
10:20 – 10:35
Dimitrij Mlekuž - Lidar i arheologija krajolika
Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljan
Abstract >>
10: 35 – 10:50
Goran Skelac - Upotreba letjelica na daljinsko upravljanje u arheologiji
Geoarheo d.o.o., Zagreb
Abstract >>
10:50 – 11:05
Predrag Novaković (1), Milan Horňák (2), Lukás Gal (3) & Nenad Tasić (4) - Projekt CONPRA (Contributing to preventive archaeology: innovativeness, development and presentation)
(1) Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani;
(2) Via Magna s.r.o.;
(3) Terra Verita s.r.o.;
(4) Odeljenje za arheologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Abstract >>
11:05 – 11:15
- RASPRAVA

11:15 – 11:25 PAUZA
Session 3
CHAIR: Ina Miloglav
11:25 – 11:40
Ines Krajcar Bronić - Određivanje starosti metodom radioaktivnog ugljika 14C i neke primjene u arheološkim istraživanjima
Zavod za eksperimentalnu fiziku, Laboratorij za mjerenje niskih radioaktivnosti, Institut Ruđer
Bošković, Zagreb
Abstract >>
11:40 – 11:55
Josip Halamić (1), Rajna Šošić Klindžić (2) & Zoran Peh (3) - Geokemijske analize radiolarita iz arheoloških i geoloških konteksta središnje i istočne Hrvatske
(1) Hrvatski geološki institut; (2) Odsjek za arheologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu;
(3) Hrvatski geološki institut
Abstract >>
11:55 – 12:10
Dragana Rajković (1) & Jacqueline Balen (2) - Neolitička kamena industrija na području istočne Hrvatske
(1) Muzej Slavonije Osijek;
(2) Arheološki muzej u Zagrebu
Abstract >>
12:10 – 12:25
Ivan Drnić - Arheometalurška istraživanja predmeta latenske kulture s prostora južne Panonije
Arheološki muzej u Zagrebu
Abstract >>
12:25 – 12:35
- RASPRAVA

12:35 – 12:45 PAUZA
Session 4
CHAIR: -
12:45 – 13:00
Selena Vitezović - Metodologija obrade koštanih artefakata: od prikupljanja i klasificiranja artefakata do analize koštane industrije
Arheološki institut Beograd
Abstract >>
13:00 – 13:15
Snježana Kužir & Tajana Trbojević Vukičević - Tafonomija u arheozoologiji – multidisciplinarna istraživanja
Zavod za anatomiju, histologiju i embriologiju, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Abstract >>
13:15 – 13:30
Tajana Trbojević Vukičević & Ivan Alić - Laboratorijska, arheozoološka analiza: Izazovi, prednosti i nedostaci
Zavod za anatomiju, histologiju i embriologiju, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Abstract >>
13:30 - 14:20
- ZAVRŠNA

14:30
ručak za sve predavače skupa