Conference Archive

Check all Methodology and Archaeometry conferences

2nd scientific conference Methodology and Archaeometry
4th and 5th December 2014.

Četvrtak, 4. 12. 2014.
CHAIR: -
9:15 – 9:20
KEYNOTE SPEAKER:
Ana Solter - #DoveTales, Vučedolska golubica putuje s Vama
Arheološki muzej u Zagrebu

Session 1
CHAIR: -
9:20 – 9:40
Dubravko Gajski (1) & Ana Solter (2) - Mogućnosti visokoautomatiziranih fotogrametrijskih postupaka u izradi 3D-modela arheoloških artefakata
(1) Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu;
(2) Arheološki muzej u Zagrebu
Abstract >>
9:40 – 10:00
Miroslav Vuković - „Fotogrametrijski 3D modeli (Image-Based Models) kao alat za arheološku dokumentaciju
Lupercal d.o.o, Zagreb
Abstract >>
10:00 – 10:20
Dinko Tresić Pavičić - Dokumentiranje arheoloških nalazišta primjenom digitalne fotogrametrijske 3D izmjere
Kaducej d.o.o., Split
Abstract >>
10:20 – 10: 40
Igor Medarič (1) & Janja Mavrović Mokos (2) - Arheološka i geofizička istraživanja na lokalitetu Alilovci Lipje
(1) Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani;
(2) Odsjek za arheologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Abstract >>
10:40 – 10:50
- RASPRAVA

10:50 – 11:05 PAUZA
Session 2
CHAIR: -
11:05 – 11:25
Matija Črešnar, Branko Mušič, Dimitrij Mlekuž, Marko Mele, Igor Medarič, Matjaž Mori, Manca Vinazza - Integracija arheoloških istraživanja kao ključ do cjelovite interpretacije arheoloških lokaliteta i povijesnog krajolika
Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani; 4 Universalmuseum Joanneum, Graz
Abstract >>
11:25 – 11:45
Branko Mušič (1), Matija Črešnar (1), Hrvoje Potrebica (3), Igor Medarič (1), Matjaž Mori (1), Manca Vinazza (1) - Rezultati, problemi i perspektiva geofizičkih istraživanja prapovijesnih lokaliteta na primjerima projekata Tradicija i inovativnost u prapovijesti, Entrans i BorderArch.
(1) Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani;
(2) Odsjek za arheologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Abstract >>
11:45 – 12:05
Adam Crnobrnja - Uporedna geofizička i arheološka istraživanja na lokalitetu Crkvine-Stubline (Srbija)
Narodni muzej u Beogradu
Abstract >>
12:05 – 12:25
Hrvoje Vulić (1) & Branko Mušič (2) - Neinvazivne metode – primjeri dobre i loše prakse na lokalitetu Kamenica u Vinkovcima
(1) Gradski muzej Vinkovci;
(2) Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Abstract >>
12:25 – 12:35
- RASPRAVA

12:35 – 12:50 PAUZA
Session 3
CHAIR: -
12:50 – 13:10
Sara Popović - Hrvatski kulturni krajolici – što s njima?
Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Abstract >>
13:10 – 13:30
Izida Berger - Pavić (1), Zrinka Šimić-Kanaet (2) & Danijela Roksandić (2) - „Digitalizacija podataka u obradi rimske keramike - web aplikacija za fabrikate
(1) Gallitzinstr. 77, Wien
(2,3) Odsjek za arheologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Abstract >>
13:30 – 13:50
Jasna Vuković - Upotrebni vek i dugovečnost keramičkog posuđa: kako interpretirati podatke dobijene statističkim analizama?
Odeljenje za arheologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Abstract >>
13:50 – 14:10
Rajna Šošić Klindžić (1) & Boris Olujić (2) - Izgubljeni na paralelnim kolosijecima – stranputice interdisciplinarnosti u povijesnim znanostima
(1) Odsjek za arheologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu;
(2) Odsjek za povijest, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Abstract >>
14:10 – 14:20
- ZAVRŠNA RASPRAVA

14:20 – 15:00 PAUZA
Session 4
CHAIR: -
15:00
Predstavljane knjige: Biba Teržan & Matija Črešnar - Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem. Absolute Dating of the Bronze and Iron Ages in Slovenia
Univerza v Ljubljani, Narodni muzej Slovenije, Ljubljana, 2014.

Afternoon program:

18:00
Stručno vodstvo kroz konzervatorsko-preparatorsku radionicu Arheološkog muzeja u
Zagrebu i muzejski depo

19:00
Otvorenje izložbe “Frankopanski kaštel Novigrad na Dobri” u Arheološkom muzeju u
Zagrebu

Petak, 5. 12. 2014
Session 1
CHAIR: -
9:00 – 9:20
Marcel Burić & Hrvoje Poslilović - Into the Fire: struktura i termodinamika kasnoneolitičke kupolaste peći iz Bapske
(1) Odsjek za arheologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu;
(2) Hrvatski geološki institut, Zagreb
Abstract >>
9:20 – 9:40
Adriana Grzunov (1), Andreja Kudelić (2), Marta Mileusnić (3), Karin Wriessnig (4) & Franz Ottner (5) - Arheometrija brončanodobne keramike na području Turopolja i Podravine i njihova komparativna analiza
(1) Ogrizovićeva 5, Zagreb;
(2) Institut za arheologiju, Zagreb;
(3) Rudarsko geološko naftni
fakultet Sveučilišta u Zagrebu;
(4,5) Universität für Bodenkultur Wien
Abstract >>
9:40 – 10:00
Ina Miloglav (1) & Jacqueline Balen (2) - Arheološki biomarkeri u keramičkim posudama – kako ih interpretirati?
(1) Odsjek za arheologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu;
(2) Arheološki muzej u Zagrebu
Abstract >>
10:00 – 10:20
Mateja Hulina (1) & Cynthianne Debono Spiteri (2) - Analize organskih ostataka s keramičkog posuđa: metode i primjeri s ranoneolitičkih lokaliteta Pokrovnik i Konjevrate kod Šibenika
(1) Odsjek za arheologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu;
(2) Eberhard Karls Univesität Tübingen, Philosophische Fakultät
Abstract >>
10:20 – 10:30
- RASPRAVA

10:30 – 10:45 PAUZA
Session 2
CHAIR: -
10:45 – 11:05
Maja Miše - Arheometrijske analize helenističke keramike na Jadranu
Odsjek za povijest umjetnosti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu
Abstract >>
11:05 – 11:25
Vesna Bikić - Primena arheometrije u izučavanju keramike novog doba: primer Beogradske tvrđave
Arheološki institut, Beograd
Abstract >>
11:25 – 11:45
Ana Fundurulić - Infracrvena spektroskopija s Fourierovom transformacijom (FTIR) – uloga nedestruktivnih metoda pri analizi arheoloških objekata
Archeological Material Sciences Masters Program, Sapienza Universita di Roma
Abstract >>
11:45 – 12:05
Ana Franjić - Spektrometrijska analiza japodskih staklenih perli i oglavlja
Wardens Cottage, Littlegate Street,Oxford
Abstract >>
12:05 – 12:15
- RASPRAVA

12:15 – 12:30 PAUZA
Session 3
CHAIR: -
12:30 – 12:50
Miljana Radivojević - Cooking met(al): rekonstrukcija najstarije metalurgije na svetu
UCL Institute of Archaeology
Abstract >>
12:50 – 13:10
Kristina Jelinčić Vučković (1), Renata Šoštarić (2), Siniša Radović (3), Ivana Ožanić Roguljić (4) - Prehrana u panonskom rimskom selu – multidisciplinarna interpretacija
(1,4) Institut za arheologiju, Zagreb;
(2) Biološki odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet
Sveučilišta u Zagrebu;
(3) Zavod za paleontologiju i geologiju kvartara, HAZU
Abstract >>
13:10 – 13:30
Siniša Radović (1), Ankica Oros Sršen (2) & Preston T. Miracle (3) - Sustav kodiranja u analizama faune
(1, 2) Zavod za paleontologiju i geologiju kvartara, HAZU;
(3) Department of Archaeology
and Anthropology, University of Cambridge
Abstract >>
13:30 – 13:50
Selena Vitezović - Koštane sirovine u prethistoriji: fizičko-hemijska i mehanička svojstva i modeli eksploatacije
Arheološki institut, Beograd
Abstract >>
13:50 – 14:00
- ZAVRŠNA RASPRAVA

14.15
Ručak za sve predavače skupa